Стол заказов Administrarea finanţelor publice locale - Administratie publica - ReferatMD - Eseu,Plan de afacere,compuneri,referat,etc.
Administrarea finanţelor publice locale
Молот богов
0
ком.
Просмотров: 182
Добавил: Colea
Рейтинг
5
/ 5
Всего голосов: 1


  Administrarea finanţelor publice locale

  Administrarea finanţelor publice locale constituie obiect al unor norme juridice cuprinse în Constituţie, Legea privind finanţele publice locale nr. 189/1998 şi Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, modificată prin Legea nr. 215/2001.
  Principiul care stă la baza finanţării comunelor , oraşelor şi judeţelor este cel al autonomiei locale, care dă dreptul administraţiei publice să dispună de resurse financiare proprii, proporţionale cu competenţele stabilite prin lege ( impozite, taxe şi alte venituri fiscale, venituri nefiscale, cote şi alte sume defalcate din venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale, transferuri de la bugetul de stat şi venituri cu destinaţie specială).
  Prin bugetele locale se înţeleg bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ teritoriale.
  Execuţia bugetară are la bază pe lângă principiul autonomiei locale şi pe cele ale echilibrului, realităţii , anualităţii şi publicităţii.
  Din punctul de vedere al răspunderii, autorităţile locale au următoarele competenţe:
  - elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite,
  - stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor, în condiţiile
  legii,
  - urmărirea execuţiei bugetelor locale şi - în condiţii de echilibru bugetar - rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar,
  - stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale (chiar dacă au trecut în sarcina unor agenţi economici specializaţi sau servicii publice),
  - administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale,
  - urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor rezultate din angajarea de împrumuturi,
  - administrarea eficientă a resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare,
  - elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale,
  - organizarea şi urmărirea controlului financiar de gestiune atât asupra gestiunilor proprii , cât şi asupra gestiunilor instituţiilor şi serviciilor din subordinea consiliilor locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti.

  Veniturile administraţiei publice locale şi ale celei judeţene

  Venituri bugetare se obţin din :
  -impozite, taxe, alte venituri şi venituri cu destinaţie specială, cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale, precum şi transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat ( conform anexei 1 din legea administraţiei publice locale).
  -vânzarea ca atare sau valorificarea materialelor rezultate în urma demolării , dezmembrării sau dezafectării unor mijloace fixe;
  -vânzarea unor bunuri materiale aparţinând instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din bugetele locale
  -concesionarea sau închirierea unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat de interes local sau judeţean,
  -înstrăinarea unor bunuri din domeniul privat al unităţilor administrativ-
  teritoriale
  -valorificarea bunurilor confiscate.
  -donaţii şi sponsorizări (mijloace băneşti şi materiale primite de la persoane juridice şi fizice).
  Autorităţile locale pot adopta hotărâri care stabilesc taxe speciale , potrivit legii, care se încasează numai de la locuitorii care folosesc serviciile publice locale, create în interesul acestora. Aceste hotărâri, precum şi cele în legătură cu repartizarea taxelor speciale pe plătitori se afişează la sediul consiliilor locale sau judeţene. Ele pot fi contestate în termen de 15 zile de la afişare, competenţa de soluţionare revenind autorităţilor care le-au adoptat.

  Cheltuielile administraţiei publice locale şi ale celei judeţene

  - sunt reprezentate de sumele de bani care sunt destinate activităţilor finanţate de la bugetele acestor administraţii . Astfel de cheltuieli bugetare nu pot fi aprobate fără existenţa surselor de finanţare.
  Cheltuielile pentru investiţii se înscriu în programul de investiţii ale fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, care se aprobă ca anexă la bugetul local.
  Tot la capitolul cheltuieli bugetare se înscriu şi salarizarea preşedintelui, vicepreşedintelui consiliilor judeţene; primarii, viceprimarii şi secretarii , plata indemnizaţiilor de şedinţă ale consilierilor.
  De asemenea, în condiţiile prevăzute prin regulamente proprii, se face plata funcţionarilor din serviciile publice locale, judeţene, sau cheltuieli pentru acţiuni de reprezentare şi protocol.
  Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale sau convenţiile, prestarea serviciilor , executarea de lucrări , plăţi de salarii, plata obligaţiilor bugetare , precum şi a altor obligaţii.

  Elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor locale

  Proiectele bugetelor locale se elaborează pe baza proiectelor de bugete ale administraţiei , instituţiilor şi serviciilor publice subordonate.
  Proiectele bugetelor locale se publică în presa locală sau se afişează la sediul primăriei, urmând ca în termen de 15 zile să fie supuse aprobării consiliului local sau judeţean.
  Proiectele de buget, însoţite de raportul primarului (sau de cel al preşedintelui consiliului judeţean), se supun procedurii de votare pe capitole, subcapitole , articole şi anexe.
  Primarul şi preşedintele consiliului judeţean întocmesc şi prezintă spre aprobare consiliilor, contul de încheiere a exerciţiului bugetar.

  Молот богов
  Молот богов
  Комментарии:

  avatar
  Retete culinare

  ТОП материалы
  Мы на Одноклассниках

  наверх