Стол заказов Teza anuala Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala - Contabilitate - ReferatMD - Eseu,Plan de afacere,compuneri,referat,etc.
Teza anuala Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala
Молот богов
0
ком.
Просмотров: 378
Добавил: Colea
Рейтинг
5
/ 5
Всего голосов: 2


  Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova
  Academia de Studii Economice din Moldova
  Facultatea „Contabilitate si audit”
  Catedra " Contabilitate si audit"

  TEZA DE CURS
  pe tema: " Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala "

  Autor Gorobcenco Aliona,
  student la anul III,
  grupa Con-287

  Conducător ştiinţific:

  Conf. univ, dr.
  GRUMEZA DUMITRU

  Chişinău, 2011
  Plan :
  .INTRODUCERE
  1.Notiuni generale privind veniturile din activitatea operationala , pag 1 -3.
  2.Metode de evaluare si constatare a venitului, pag 3-9.
  3. Analiza rapoartelor financiare pe anul 2008,2009, pag 9-11.
  4.Formule contabile referitoare la contabilitatea venitului operational cu documente justificative legate de aceste inregistrari contabile si analiza contului 221, 521, 534.2, 611.1, 611.2, pag 12-21.
  Incheiere .  Introducere:
  Aceasta teza cuprinde tematica: “contabilitatea veniturilor din activitatea operationala” in aspect teoretic, precum si practic reiesind din datele intreprinderii “ INEP-LUCK “S.R.L , r-nul Hincesti , s. Nemteni. Teza contine aspecte teoretice inspirate din mai multe surse in domeniul propus, precum si anexe: date din documente contabile si financiare ale intreprinderii.
  Conform Legii RM cu privire la antreprenoriat si intreprinderi Nr. 845- VIII din 03.01.92, care stabileste ca agentii economici au dreptul , in numele lor , sa desfasoare activitatea de antreprenoriat in Republica Moldova si determina principile juridice, organizatorice si economice ale acestei activitati. Legea nominaizată nu se extinde asupra persoanelor juridice si asupra persoanelor fizice care desfasoara o alta activitate decit cea de antreprenoriat. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a productie, executarea a lucrarilor si prestare a servicilor, desfasurate de cetateni si de asociatile acestora in mod independent , din propria initiativa , in numele lor, pe riscul propriu si sub raspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. In opinia noastra, tema aleasa este caracteristica pentru toate intreprinderile ca de exemplu, Societate Comerciala(SC), Societate cu raspundere limitata (SRL) , Societatile pe actiuni (SA) si altele a caror scopul principal este obtinerea venitului si obtinerea venitului din activitatea operationala din prestarea servicilor care satisface anumite necesitati ale persoanelor fizice si juridice.
  Societatea comerciala “Inep –Luck”S.R.L este inregistrata la camera de inregistrare de stat Nr 1003605150157 pe data 11.06.1996(Anexa Nr. 1) . In primul rind este de mentionat faptul ca “Inep-Luck “este o intreprindere privata ,activitatea ei fiind în domeniul constructilor.
  Societatea comerciala” Inep-Luck” activeaza in baza licentei Seria A MMII Nr. 022633 eliberata la 29 septembrie 2004. (AnexaNr. 2 si 3).Deasemeanea societatea comerciala a fost inregistrara la Serviciul Fiscal De Stat ca platitor de TVA nr. 6500401 pe data de 01.04.2004 (Anexa Nr.4). Societatea comerciala “Inep-Luck” este o societate cu răspundere limitată, proprietar fiind o singura persoana, care asigura concomitent si conducerea activitatii. Numarul mediu scriptic al personalului in anul 2010 constitue paisprezece persoane. Pentru caracterizarea se pot lua in considerare si urmatoarele criterii: marimea cifrei de afaceri,adica valoarea produselor vindute sau a servicilor prestate, valoarea adaugata, valoarea capitalului propriu adica ansamblul mijloacelor financiare ale intreprinderii. Indicatori generali pentru determinarea profitul obtinut din activitatea operationala avem nevoie de urmatorii indicatori generali ; PB,AVO,CC, CGA,ACO acesti indicatori le putem gasi in RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERI , Anexa nr.2. Cu ajutorul acestor indicatori vom afla suma venitului obtinut de intreprindere pe parcursul anului de gestiune din vinzarea produselor activitatii operationale. Structura acestui venit este reflectat in anexa nr.2 la raportul financiar “ Anexa la Raportul de profit si pierdere “ paragraful 1 .1” Venitul din vinzari “.

  1. Notiuni generale privind activitatea operationala.
  Standardele Naţionale de Contabilitate SNC 18 “Venitul” aprobat prin Ordin nr.174 din 25.12.97 a Ministerul Finanţelor //Monitorul Oficial 88-91/182, 30.12.1997 stabileşte criteriile de constatare a venitului, modul de măsurare şi de reflectare a acestuia în rapoartele financiare.
  Venitul – reprezinta afluxul global de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune rezultat din procesul activitatii ordinare a intreprinderii , sub forma de majorare a activelor sau
  de micsorare a datoriilor, care conduc la cresterea capitalului propriu, cu exceptia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor intreprinderii.
  Venitul cuprinde numai afluxul global de avantaje economice obtunute sau care urmeaza sa fie obtinute de intreprindere in conturile ei. In componenta venitului nu se includ sumele incasate in numele tertelor personae, de exemplu , cum sunt taxa pe valoare adaugata , accizele. Taxa pe valoarea adaugata si accizele nu se considera ca venituri ale intreprinderii, intrucit acestea sunt incasate in numele organelor de stat si se varsa in buget.
  Incasarile globale obtinute de intreprindere din insarcinarea organizatilor terte, din vinzarea produselor sau marfurilor acestora, deoarece aceste sume nu constituie un avantaj economic al intreprinderii si nu influenteaza capitalului propriu al acesteia.
  Sumele incasate la efectuarea operatiilor de intermediere in numele proprietarului de produse si transmise acestuia de asemenea nu constituie venitul intermediarului . In aceste cazuri, venitul agentului cuprinde numai comisionele. De exemplu, venitul persoanei care organizeaza licitatii consta din sumele de comision scazute din pretul de vinzare, incasate de la comparator si alte comisioane.
  In mod similar se determina si venitul persoanelor care organizeaza calatorii, cuprinzind numai comisioanele din vinzarea biletelor, dar nu valoarea globala a biletelor, platita de clienti. In functie de sursele de intrare , veniturile se subdivizeaza ;
  1.Venituri din activitatea operationala 1
  2.Venituri din activitatea neoperationala.
  Venituri din activitatea operationala cuprind sumele rezultate din activitatea de baza a intreprinderii. Acestea cuprind : venituri din vinzari ( incasarile din vinzarea produselor, marfurilor, prestarea servicilor, operatile de barter, contractile de constructie.); alte venituri operationale - sumele primite sau de primit din iesirea vinzarea, schimbului a activelor curente, cu exceptia produselor finite si marfurilor, arenda curenta precum si sub forma de amenzi, penalitati, despagubiri, recuperari de daune materiale rezultate de modificari ale metodelor de evaluare a activelor curente).
  Venitul din vinzari reprezinta valoare de vinzare (fara TVA) a marfurilor, produselor vindute, lucrarilor executate, servicilor prestate care se refera la activitatea de baza a intreprinderii.
  Pentru generalizarea informatiei privind veniturile din vinzari este destinat contul 611 “ Venitul din vinzari” in care, in particular , se reflecta veniturile din ;
  -Vinzarea si alte iesiri de marfuri , produse ( transmiterea in capitalul statutar al altor intreprinderi, schimbul cu alte active);
  -Prestarea servicilor de reparatie ( daca prestarea acestor servicii constituie activitatea de baza a intreprinderii);
  -Executarea lucrarilor de constructie-montaj , de cercetare – proiectare , de prospectiune, de cercetari stiintifice si altor lucrari ;
  -Prestarea servicilor de vinzare a marfurilor in consignatie ( daca prestarea acestor servicii constituie activitatea de baza a intreprinderii);
  -Prestarea servicilor de transport de marfuri si pasageri;
  -Prestarea servicilor de comunicatie;
  -Operatiuni de arenda (leasing) (daca aceste operatiuni se refere la activitatea de baza a intreprinderii);-Operatiuni pe baza de barter ( schimb de active si servicii) ;
  2

  -Alte operatiuni aferente activitatii de baza a intreprinderii.
  Alte venituri operationale include veniturile care apar in procesul desfasurarii activitatii de baza a intreprinderii, insa nu se refera la veniturile din vinzari.
  Pentru generalizarea informatiei privind alte venituri operationale este destinat contul 612 “ Alte venituri operationale” in care, in particular , se reflecta:
  -Veniturile din vinzari si alte iesiri ( transmiterea in capitalul statutar, schimbul cu alte active etc.) de materiale , OMVSD , investitii pe termen scurt si alte active curente ( in afara de produse si marfuri);
  -Veniturile din transmiterea in folosinta temporara a activelor nemateriale ( daca acestea nu constituie activitatea de baza a intreprinderii ) ;
  -Veniturile din transmiterea in arenda operationala ( leasing, locatiune) a bunurilor ( daca acestea nu constituie activitatea de baza a intreprinderii ) ;
  -Valoarea de piata a plusurilor de active curente constatate la inventariere;
  -Amenzile, penalitatile si despagubirile primite sau care urmeaza a fi primite de la intreprinderi si persoane pentru incalcare de catre acestea a clauzelor contractuale
  -Veniturile sub forma recuperarii prejudiciului material cauzat intreprinderii;
  -Suma datoriilor decontate in legatura cu expirarea termenului de prescriptie ( in continuare – datorii cu termenul expirat) privind creditele bancare, imprumuturile si dobinzele aferente , privind facturile comerciale, privind sumele deponente sis pre decontare si alte operatiuni; -Suma depasirii valorii realizabile nete a stocurilor de marfuri si materiale conform evaluarii precedente( in limita valorii de intrare / costul lor);
  2. Metodele de evaluarea si constatarea venitului
  Conform prevederilor Legile Republicii Moldova 1163 din 24.04.97 Codul fiscal //Monitorul Oficial 62/522, 18.09.1997Articolul 44, 45, 46,47,48 Regulile de evidenţă şi aplicarea lor si

  3
  prevederele SNC .18 “ Venitul” , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii
  Moldova nr . 174 din 25.12. 1997 . Venitul se evaluează la valoarea venală primită sau care urmează a fi primită cu minusul rabaturilor şi reducerilor comerciale admise de întreprindere.
  Valoarea venală rezultată din tranzacţii este stabilită prin acordul dintre întreprinderea
  respectivă şi cumpărătorul sau utilizatorul activului.În majoritatea cazurilor venitul este
  exprimat suma venitului poate fi mai mică sau mai mare decît valoarea venală a produselor,
  mărfurilor şi serviciilor vîndute. De exemplu, la vînzarea mărfurilor cu reduceri de preţ
  (adică la o sumă mai joasă decît preţul de vînzare obişnuit), venitul este constatat la suma cea
  mai mică, dar nu la preţul obişnuit. La vînzarea mărfurilor şi serviciilor în credit suma
  nominala a incasarilor viitoare de mijloace băneşti, prin urmare, şi suma venitului
  constatat,va fi mai mare decît valoarea venală. În acest caz venitul din vînzări cuprinde:
  a) venitul din vînzarea mărfurilor şi serviciilor care se evaluează prin scontarea tuturor încasărilor viitoare de mijloace băneşti în baza cotei procentuale estimative (imputabile);
  b) venitul sub formă de dobînzi, care reprezintă diferenţa dintre venitul din vinzarea
  mărfurilor şi serviciilor şi suma nominală a încasărilor viitoare de mijloace băneşti.
  Cota procentuală estimativă utilizată pentru scontarea încasărilor viitoare de mijloace băneşti se determină luînd ca bază:
  a) cota procentuală existentă pentru activele sau datoriile financiare cu un nivel analog al riscului creditar sau
  b) cota procentuală care scontează valoarea nominală a activului sau a datoriei financiare pînă la preţul curent al mărfurilor şi serviciilor în cazul vînzării acestora cu plata în numerar.
  Schimbul de produse, mărfuri şi servicii identice cu aceeaşi valoare nu se consideră tranzacţie aducătoare de venit. Schimbul pe produse, mărfuri şi servicii neidentice (operaţii pe bază de barter) se consideră drept o tranzacţie aducătoare de venit. În acest caz venitul se evaluează la valoarea venală a mărfurilor şi serviciilor primite, corectată cu suma mijloacelor
  4
  băneşti sau a echivalentelor acestora virate (primite). În cazul în care valoarea venală a
  produselor, mărfurilor şi serviciilor primite nu poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine, venitul se evaluează la valoarea venală a produselor, mărfurilor transmise pe calea schimbului sau a serviciilor prestate, corectată cu suma mijloacelor băneşti sau a echivalentelor acestora virate (primite).
  Venitul se constată în baza metodei calculării în perioada de gestiune în care a fost obţinut, indiferent de momentul efectiv al intrării mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. În cazul apariţiei diverselor incertitudini constatarea venitului se admite cu respectarea următoarelor criterii:
  a) existenţa unei certitudini ferme că avantajele economice ce fac obiectul tranzacţiei vor fi obţinute de întreprindere;
  b) existenţa unei posibilităţi reale de a determina cu exactitate suma venitului.
  În unele cazuri aceste criterii pot fi respectate numai după încasarea mijloacelor băneşti sau după înlăturarea incertitudinilor apărute. De exemplu, la executarea operaţiilor de export pot apărea dificultăţi în legătură cu primirea autorizaţiei emise de autorităţile statului străin privind transferarea mijloacelor băneşti obţinute din exportul mărfurilor. În acest caz venitul nu se constată pînă la momentul obţinerii autorizaţiei respective. În cazul apariţiei unor îndoieli privind încasarea sumei cuvenite, inclusă anterior în venit, această sumă se raportează la cheltuieli, şi nu la diminuarea sumei venitului constatat iniţial.
  Veniturile şi cheltuielile ce fac obiectul uneia şi aceleiaşi tranzacţii sau operaţiuni economice sînt constatate în aceeaşi perioadă de gestiune. De exemplu, diversele componente ale cheltuielilor, ce compun costul vînzărilor, sînt constatate concomitent cu veniturile rezultate din vînzarea produselor finite, mărfurilor sau din prestări de servicii.
  În SNC 18 constatarea venitului se efectuează pe fiecare tranzacţie. Însă în anumite circumstanţe venitul poate fi constatat pe componente distincte ale unei tranzacţii. De exemplu, dacă preţul de
  5
  desfacere a mărfii include o anumită sumă necesară pentru deservirea ei ulterioară, venitul pentru
  această parte a preţului este constatat nu la momentul vînzării, dar pe măsura prestării serviciilor. În alte cazuri, dimpotrivă, venitul se constată concomitent pentru două sau mai multe tranzacţii interdependente. Acest lucru este condiţionat de faptul că suma venitului pentru o singură operaţie nu poate fi determinată cu exactitate fără a lua în considerare tranzacţiile precedente sau viitoare.
  De exemplu, întreprinderea poate să vindă mărfuri şi concomitent să încheie contracte de cumpărare ulterioară a acestora peste o perioadă anumită, negînd prin aceasta efectul comercial independent al unei tranzacţii distincte. În acest caz venitul se constată concomitent pentru ambele tranzacţii.
  Venitul din vînzări de produse finite şi mărfuri
  Venitul din vînzări de produse finite şi mărfuri se constată in baza metodei calcularii în cazul livrării şi transmiterii către cumpărător a drepturilor de proprietate asupra acestora.
  Venitul nu se constată dacă cheltuielile aferente obligaţiilor de garanţie nu pot fi supuse unei evaluări veridice prealabile. În acest caz orice încasări din vînzări sînt considerate drept datorii pînă la expirarea termenului de garanţie pentru deservirea mărfurilor vîndute.
  Venitul din prestărea servicilor
  Venitul provenit din prestări servicii se constată în baza metodei calculării pe măsura efectuării acestora pe fiecare tranzacţie sau pe stadii distincte ale acesteia.
  Serviciile se prestează în conformitate cu clauzele stipulate în contract pe durata uneia sau a mai multor perioade de gestiune. Dacă termenul de prestare a serviciilor nu depăşeşte durata unei perioade de gestiune, venitul se constată după încheierea tranzacţiei. Cînd serviciile, conform unuia şi aceluiaşi contract, se prestează pe o durată mai mare decît perioada de gestiune, venitul se constată pe stadii distincte ale tranzacţiei potrivit metodei procentului de execuţie (procentajului îndeplinit), adică în perioadele de gestiune în care se prestează serviciile.
  6
  Constatarea venitului în baza acestei metode se admite la respectarea următoarelor criterii:
  a) momentul încheierii tranzacţiei sau a unui stadiu distinct al acesteia poate fi determinat cu un grad înalt de certitudine la data întocmirii rapoartelor financiare;
  b) cheltuielile suportate în procesul tranzacţiei şi necesare pentru încheierea acesteia pot fi
  determinate cu exactitate.
  Întreprinderea efectuează evaluarea exactă a venitului după realizarea unui acord cu celelalte persoane participante la tranzacţie privind:
  a) drepturile fiecărei părţi, avînd putere juridică şi referitoare la prestarea şi consumarea serviciilor;
  b) compensaţia presupusă;
  c) metodele şi condiţiile de plată.
  În aceste scopuri întreprinderea trebuie să dispună de sisteme eficiente de planificare şi de gestiune financiară internă. După prestarea serviciilor întreprinderea reexaminează şi, în caz de necesitate, corectează mărimea venitului constatat iniţial.
  Venitul pe stadiile de încheiere a tranzacţiei poate fi determinat în baza uneia din următoarele metode:
  a) volumului efectiv al lucrărilor executate;
  b) corelaţiei procentuale a serviciilor prestate efectiv la o dată prestabilită faţă de volumul total al acestora prevăzut de contract;
  c) corelaţiei procentuale a cheltuielilor suportate la o dată prestabilită faţă de suma totală a acestora prevăzută de contract.
  Veniturile nu se constată pe baza plăţilor intermediare şi a avansurilor încasate de la beneficiari pînă la încheierea integrală a tranzacţiei sau a stadiilor distincte ale acesteia.
  În scopuri practice, cînd serviciile sînt prestate în cadrul unui număr nedeterminat de operaţiuni, pe durata unei anumite perioade de timp, care nu pot fi repartizate exact pe stadii
  7
  venitul se constată pe baza metodei liniare, dacă nu există dovezi că alte metode identifică mai corect stadiul de terminare a tranzacţiei. În cazul în care una dintre operaţiuni (stadiu) de prestare
  a serviciilor este mai importantă decît celelalte operaţiuni constatarea venitului se amînă pînă la executarea acestei operaţiuni (stadiu) importante.
  Cînd rezultatul tranzacţiei nu poate fi determinat cu un grad înalt de certitudine, venitul se constată numai în mărimea cheltuielilor suportate, care au fost sau, posibil, vor fi recuperate.
  Dacă rezultatul tranzacţiei nu poate fi determinat cu un grad suficient de certitudine şi există probabilitatea nerecuperării consumurilor suportate, venitul nu se constată, iar consumurile se
  raportează la cheltuieli. Dacă incertitudinile existente anterior, care au afectat evaluarea exactă a rezultatelor tranzacţiei (contractului) au dispărut, venitul se constată în baza metodei calculării pe măsura efectuării acestora pe fiecare tranzacţie sau pe stadii distincte ale acesteia.
  Intreprinderea “INEP-LUCK” S.R.L in prezent se ocupa cu prestarea servicilor privind constructile de cladiri, instalatii si retele tehnico –edilitare, reconstructii. Intreprinderea presteaza diverse lucrari legate de activitatea de constructie . Sortimentul acestor lucrari include:1 Terasamente si lucrari de teren 1.1 Lucrari de terasiere.1.2 Lucrari de drenaj . 2 Executarea constructilor 2.1 Constructii din zidarie cu inaltimea limitata la doua nivele.2.2 Cladiri din beton armat monolit.2.3 Lucrari de amenajarea teritoriului.3 Lucrari de protectie a constructilor si utilajelor. 3.1 Invelitori si sarpante, izolatii hidrofuge. 3.2 Izolatii termice.3.3 Izolatii anticorozive.4 .Lucrari de finisare a constructilor 4.1 Tencuieli , placaje exterioare si interioare.4.2 Pardoseli.4.3 Produse de timplarie.4.4 Profile si ornamente decorative
  .5. Instalatii si retele interioare5.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare
  5.2 Instalatii si retele termice.5.3 Instalatii si retele de gaze cu presiune joasa.6 .Instalatii si retele exterioare.6.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare.7. Montarea utilajelor si instalatilor tehnologice.7.1 Contoare de apa.7.2 Contoare de energie termica.Calitatea servicilor prestate de intreprinderea “Inep-Luck” S.R.L reprezinta un factor principal pentru obtinerea
  8
  succesului de piata , cel mai important criteriu in luarea deciziei de cumparare este calitatile ergonomice, dupa care urmeaza.
  3.Analiza rezultatului financir pe anul 2008,2009.(Anexa Nr.5 si 6 din Forma nr.2Raportul de profit si pierdere).

  ....

  Молот богов
  Молот богов
  Комментарии:

  avatar
  Retete culinare

  ТОП материалы
  Мы на Одноклассниках

  наверх