0

Teza de licenta Protectia Consumatorului in Republica Moldova

Опубликовал: ColeaДата: 12.12.2016-00:47
Teza de licenta Protectia Consumatorului in Republica Moldova În perioadele de modificări oamenii mereu s-au aflat confruntaţi cu probleme inedite. Etapa pe care o parcurge actualmente societatea noastră - "tranziţia către economia de piaţa" are un aspect pe cât de complex pe atât de dificil.

Întreprinzătorul obţine profitul scontat doar satisfăcând necesităţile şi aspiraţiile consumatorului. Ieşind din economia de comandă, subiecţii economici se confruntă cu realitatea recunoscând că trebuie să se conformeze şi să-şi înteleagă consumatorul de care depind realizările sale. Dincolo de aspectele particulare orice analiză profundă asupra consumului ne conduce inevitabil către vectorul acestuia care este consumatorul. Teoria economică liberală este bazată pe postulatul că dacă consumatorul este naţional şi domină economia, atunci se ajunge la cea mai bună alocare posibilă a resurselor. În consecinţă, consumatul se confruntă cu o adevărată avalanşă informaţională în legătură cu mărfurile prezente pe piaţă. În plus, în eforturile de a face faţă concurenţei din ce în ce mai acerbe, subiecţii economici exercită adevărate presiuni informaţionale în încercarea de a-i influenţa să le procure marfa oferită. De multe ori aceste acţiuni deraiază spre încălcarea normelor etice ale derulării afacerilor şi ale cadrului juridic ce le reglementează. În aceste condiţii a apărut ca replică necesitatea adoptării la 23.05.93 a Legii cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor şi respectiv mişcarea consumeristă, care desemnează organizarea consumatorilor, formarea asociaţiilor de consumatori, care a devenit o mişcare socială orientată spre promovarea şi protecţia drepturilor consumatorilor. Prezenta lucrare structurată în trei capitole divizate pe paragrafe este consacrată problematicii juridice a protecţiei drepturilor consumatorilor. Actualitatea temei investigate care este condiţionată de faptul că în literatura de specialitate autohtonă nu exista un studiu pluriaspectual al problemei în cauză, deşi importanţa teoretică şi practică este evidentă, în timp ce întreaga activitate a protecţiei consumatorilor gravitează în asigurarea mecanismelor eficiente de protecţie a consumatorilor. Scopul şi sarcinile lucrării presupun studierea profundă şi analiza legislaţiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglementări juridice în domeniu şi elaborarea unor propuneri şi recomandări concrete îndreptate spre cizelarea şi desăvârşirea mecanismului de protecţie juridică a drepturilor consumatorilor menite să consolideze interesele şi drepturile consumatorilor. Suportul metodologic şi teoretico - ştiinţific al lucrării care rezidă în cercetarea problemei ştiinţifice date e bazată pe studierea materialului normativ - legislativ şi practic şi în măsura mai mică pe cel doctrinar - teoretic. Acesta e realizat prin aplicarea metodelor istorică, sistematică, logico-practică şi în baza empirică care o constituie: Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor, alte acte normative al cadrului legislativ al RM, legislaţia în domeniu a altor state ( Federaţia Rusă, SUA., Franţa) lucrări ale savanţilor jurişti şi economişti ( Gh.Pistol, C.Stătescu). Semnificaţia si valoarea aplicativă a lucrării rezidă în concluziile ce se desprind şi care pot fi utilizate la elaborarea şi perfecţionarea cadrului juridic de protecţie a consumatorilor, de asemenea în procesul de instruire profesionistă. Capitolul I intitulat " Noţiuni de bază şi reglementări în protecţia drepturilor consumatorilor" defineşte noţiunea de consumator, categoriile de consumatori, cercetează drepturile consumatorilor, stabileşte principiile şi obiectivele protecţiei drepturilor consumatorilor în plan naţional şi internaţional. Abordăm în acest capitol statutul consumatorului din mediul autohton şi a situaţiei în care se află sistemele de informare şi de protecţie a consumatorilor. De asemenea argumentează necesitatea racordării legislaţiei autohtone la cerinţele normelor internaţionale. Capitolul II denumit "Cadrul juridic privind protecţia drepturilor consumatorilor" constituie analiza practico - ştiinţifica a asigurării şi garantării drepturilor consumatorilor de către organele statale şi organismele non-guvernamentale. O tratare tangenţială dar care completează obiectul expunerii este mecanismul de protecţie a consumatorilor de către producători. Aceasta rezidă în faptul că indirect producătorii sunt în situaţia de a proteja consumatorul. Vom accentua că lipsa unui organ de stat destinat în exclusivitate informării, educării şi protecţiei drepturilor consumatorilor contribuie la diminuarea mecanismului protectiv al consumului. Capitolul III intitulat "Răspunderea în rezultatul încălcării drepturilor consumatorilor" cuprinde patru paragrafe care tratează răspunderea civilă, răspunderea penală, răspunderea administrativă şi repararea prejudiciului material şi a prejudiciului moral. Aici argumentăm temeiul fiecărei forme de răspundere în concordanţă cu Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor. Concluziile specifică opiniile şi recomandările investigaţiei efectuate: în plan doctrinar-teoretic se conturează concepţia pentru atribuirea statutului de consumator în anumite cazuri şi subiecţilor economici; în plan normativ-legislativ acceptarea modificărilor corespunzătoare referitoare la " servicii " şi "lucrări". Conchidem prin lansare că această lucrare să fie plus habeat în recessu quam fronte promitit. Capitolul I Noţiuni de bază în protecţia drepturilor consumatorilor Relativ de curînd a apărut în realitatea noastră noţiunea de consumator. Tendinţa integrării juridice a adus această noţiune în unităţile de bază ale direcţiilor social- economice ale Republicii Moldova. Acum câţiva ani consumatorii în statul nostru erau pe deplin frustraţi. Comerţul şi producătorii de mărfuri şi servicii dictau condiţiile de realizare şi desfăşurare a comerţului. Actele normative departamentale şi instrucţiunile limitau drepturile consumatorilor şi nu admiteau posibilitatea prezentării pretenţiilor întemeiate. Consumatorii nu-şi puteau realiza drepturile sale fundamentale prevăzute de Rezoluţia Asambleei Generale a O.N.U.Теги: Consumatorului, de, in, Protectia, licenta, Teza, Moldova, Republica
Всего комментариев: 0
avatar
Яндекс.Метрика Наверх