0

SRL „Piu – Piu "

Опубликовал: ColeaДата: 11.01.2018-22:28
PLANUL DE AFACERI

Al Firmei “ Piu – Piu” S.R.L.Carnea Corpolenţilor Pui

Director: Cudrea Romina
Adresa: raionul Orhei Vasile Lupu 76/2
Forma organizatorico-juridică: societate cu răspundere limitată
Telefon: +(37322)237056
E-mail: Piu-Piu@gmail.com
Data elaborării: 27 octombrie

Cuprins:

SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 2
I. AFACEREA 3
1.1 Întreprinderea 3
1.2 Descrierea proiectului propus 4
1.3 Principalele obiective 4
1.4 Finanţarea proiectului investiţional 4
II. MANAGEMENT 6
2.1 Conducerea 6
2.2 Personalul 7
III. MARKETING 7
3.1 Produsele 7
3.2 Piaţa 7
A. Clienţii întreprinderii 7
B. Furnizori 7
C. Concurenţa 7
3.3 Preţul 8
3.4 Publicitatea şi promovarea serviciilor 8
IV. PRODUCEREA 8
4.1 Factorii de producere 8
A. Încăperile de producţie necesare 8
B. Utilajul necesar 8
C. Infrastructura locală 8
4.2 Procesul de producţie 8
V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL 9
VI. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 9
VII. RISCURI 10
VIII. PROGNOZE FINANCIARE 10
8.1 Ipoteze 10
8.2 Venituri 10
8.3 Consumuri şi cheltuieli 10
8.4 Rezultate financiare 11

SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Prezentul plan de afaceri a fost elaborat de SRL „Piu – Piu "

Scopul planului de afaceri
Planul de afaceri este elaborat în scopul iniţierii unei noi afaceri care va desfǎşura o activitate de creştere a puilor.

Descrierea firmei
SRL „Piu – Piu " va fi creată în anul 2015 în raionul Orhei de cǎtre 4 fondatori:Cudrea Romina, Triboi Ion, Ceban Andrei şi Bocan Ion, în scopul desfăşurării activităţilor generatoare de profit. Conform deciziei de fondare, genurile de activitate a întreprinderii pot fi:
- Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălelor);
- Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie;
- Comerţ cu amănuntul al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor;
- Comerţ cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne;
- Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe;
- Comerţ cu ridicata pe bază de contract sau plată.
Activitatea ce va fi practicată de întreprindere în următorii ani va fi creşterea puilor şi comercializarea cărnii de pui pe piaţa locală.
Activitatea de creştere a puilor va fi divizată anual în şase cicluri de producţie. Pe Parcursul unui ciclu vor fi achiziţionaţi 34 mii pui. Se apreciază că mortalitatea puilor va constitui 5%, astfel fiind sacrificaţi şi destinaţi comercializării circa 33 mii pui la un ciclu de producţie.

Furnizorii
Principalii furnizori ai întreprinderii vor fi firma „Big Dutchman International LagK"din Anglia (utilaj pentru creşterea puilor); firma „Babolna" şi „Vitafort" din Ungaria (pui broiler); Holdingul de Stat "Avicola" SA şi producătorii agricoli particulari din regiune (hrana pentru păsări).

Finanţarea proiectului
Costul total al proiectului investiţional este estimată la 687500 lei, din care:
- 562 500 lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar, care va fi utilizat în totalitate pentru procurarea utilajului pentru creşterea puilor.

- 125 000 lei constituie contribuţia proprie a fondatorilor întreprinderii şi care vor fi destinaţi pentru procurarea încăperii în care va fi amplasat utilajul de producţie;

Previziuni financiare
Analiza activităţii economice a întreprinderii prezentată în planul de afaceri prefigurează o situaţie economică favorabilă pe toată perioada acordării creditului bancar.
Pe parcursul celor 5 ani analizaţi se poate constata o activitate profitabilă a întreprinderii, drept dovadă fiind creşterea în dinamică a principalilor indicatori financiari, prezentaţi în tabelul ce urmează:

Tabel 1. Principalii indicatori financiari ai intreprinderii
Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vînzǎri nete 1.478.087 2.961.101 3.020.323 3.080.729 3.142.344 3.205.190
Profit net 99.393 158.739 234.843 240.622 250.328 258.514
Fluxul mijloacelor banesti 607.481 246.591 402.521 428.607 253.430 537.606
Valoarea activelor 2.760.538 2.443.701 2.658.164 2.758.006 2.872.986 3.313.166
Rata de deservire 0.00 0.90 4.45 2.42 2.62 4.21
Lichiditatea generalǎ 0.61 1.00 1.65 2.59 4.02 4.02

Conform calculelor întreprinderii, investiţia va putea fi acoperită integral din profitul net în cca. 5 ani de activitate.

Rata internă de rentabilitate(RIR) constituie 52 % iar valoarea netă actualizată(VAN) a investiţiei pe perioada de 5 ani analizată este de 509 592 lei. Comparînd rata internă de rentabilitate cu dobânda acordată în prezent la creditele pentru proiecte de investiţii (12,7%) putem considera proiectul propus rentabil .
La sfîrşitul perioadei de 5 ani pe care a fost efectuată analiza proiectului de investiţii, întreprinderea va înregistra un profit net cumulat de peste 1,2 mln iei, care va fi utilizat pentru dezvoltarea ulterioară a afacerii.
Analiza indicatorilor financiari ai proiectului (tabelul 1) demonstrează că se pot constitui surse financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, restituirea creditului şi a dobânzilor aferente.
Estimarea rezultatelor menţionate mai sus s-a făcut în condiţiile unor marje de siguranţă, şi anume nivel mediu al veniturilor considerate şi cheltuieli maxime.
I. AFACEREA
1.1 Întreprinderea

Întreprinderea este fondată de Cudrea Romina, Triboi Ion, Ceban Andrei şi Bocan Ion, domiciliaţi în raionul Orhei în scopul dezvoltării afacerii proprii, generatoare de profit.

Conform deciziei de fondare, întreprinderea poate practica următoarele genuri de activitate:
 Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălelor);
 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne;
 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe;
 Comerţ cu ridicata pe bază de contract sau plată;

Activitatea de bază a întreprinderii
Pentru desfǎşurarea acestei activitǎţi fondatorii vor procura:
- încǎperile şi terenurile unei foste ferme de vite la preţul de 10 000$. Încǎperile au deja condiţiile necesare de lucru (gaz, apa, energie electrica) şi nu necesitǎ mari cheltuieli de reparaţie.
- Utilaj în valoare de 562 500 lei necesare pentru creşterea puilor, douǎ hale cu o capacitate de 34 000 pui.

1.2 Descrierea proiectului propus
În conformitate cu proiectul investiţional de creare a fermei de păsări, întreprinderea intenţionează să procure un complex de utilaje de creştere a păsărilor, care va fi procurat de la firma „Big Dutchman International LagK"(din Anglia) şi care va permite creşterea puilor în cele mai bune condiţii graţie tehnologiei moderne de creştere. Valoarea utilajului ce urmează a fi achiziţionat constituie 35156 Euro, echivalentul a 562 500 lei moldoveneşti (la stabilirea echivalentului în valutǎ naţionalǎ a fost utilizatǎ rata de schimb a BNM: 1 EURO=18.00lei ).

Utilajul de creştere a puilor va fi amplasat într-o încăpere specialǎ care întruneşte toate condiţiile necesare de creştere a puilor după noua tehnologie. Hala va avea o capacitate de 34 000 pui şi va lucra şi în perioada rece a anului, fiind dotată cu echipament de încălzire. Hala va fi dată în exploatare în luna septembrie anului curent.
Puii de o zi vor fi procuraţi de la firma „Babolna" şi „Vitafort" din Ungaria.
Necesarul de hrană pentru creşterea puilor va fi procurat de la Holdingul de Stat „Avicola" SA.
Carnea obţinută va fi comercializată engro către magazinele comerciale din oraşul Orhei.

Considerăm că proiectul investiţional în cauză va avea succesul scontat deoarece:

a) În prezent există o cerere în creştere pentru produsul pe care îl vom oferi pe piaţă;

b) Întreprinderea va avea consumatori stabili la produsul finit oferit pe piaţă;

c) Există perspective mari de dezvoltare ulterioară a afacerii prin crearea unui ciclu închis de producere, prin achiziţionarea utilajului de abatorizare şi tocare a cărnii de pasăre.

1.3 Principalele obiective

Pe termen scurt, principalele obiective ale întreprinderii sunt:

- Implementarea proiectului investiţional în cauză şi achiziţionarea utilajului modern de creştere a puilor;
- Mărirea numărului de pui crescuţi pe parcursul unui ciclu de producţie;
- Reducerea mortalităţii puilor graţie îmbunătăţirii considerabile a condiţiilor de
creştere;
- Atingerea unor încasări de cea. 1 mln. lei în primul an de activitate.

Pe termen lung, obiectivele urmărite sunt:

- Formarea unei clientele stabile pe piaţa regională de carne de pasăre;
- Dezvoltarea canalelor de distribuţie a producţiei întreprinderii;
- Extinderea domeniului de activitate.
1.4 Finanţarea proiectului investiţional
Conform calculelor întreprinderii, valoarea proiectului investiţional constituie 687500 lei.
Din suma totală a proiectului investiţional, 562 500 lei (81%) vor fi asiguraţi prin intermediul unui credit bancar solicitat de la BC "Banca Socială" S.A. şi vor fi utilizaţi pentru procurarea utilajului de creştere a puilor.
Restul sumei de 125000 lei constituie contribuţia proprie a fondatorilor întreprinderii şi este repartizatǎ în felul urmǎtor:

Cudrea Romina – 50 000 lei (40%)
Triboi Ion – 25 000 (20%)lei
Ceban Andrei – 25 000 lei (20%)
Bocan Ion – 25 000 lei (20%)

Tabel 2. Finanţarea proeictului investiţional

Denumirea Suma(lei) Credit(lei) Contribuţie proprie
1. Achiziţionarea utilajului de creştere a puilor 562 500 562 500
2 Încǎperea pentru creşterea pǎsǎrilor 125 000 125 000
TOTAL
(%) 687 500
100 562 500
81 125 000
19

*Notă: Conform contractului de vînzare - cumpărare, preţul utilajului este indicat în euro. La stabilirea preţului în lei moldoveneşti, s-a ţinut cont de următorul curs de schimb: *1 EURO 18.00 lei.

Creditul bancar necesar pentru finanţarea afacerii este solicitat la următoarele condiţii:

Tabel 3. Condiţiile de acordare a creditului bancar

Data doritǎ de obţinere Septembrie 2005
Suma: 562.500 lei
Termenul: 5 ani
Dobînda % anuala: 12.7%
Perioada de graţie la achitarea dobînzii 6 luni
Perioada de graţie la achitarea creditului 2 ani

În scopul achiziţionării puilor şi a hranei necesare pentru primul ciclu de creştere a păsărilor, întreprinderea solicită un credit operaţional din resursele băncii în valoare de 546 000 lei, care va fi utilizat după cum urmează:

1. Achiziţionarea puilor - 195 000 lei;
2. Achiziţionarea hranei pentru păsări - 351 000 lei.

Creditul este solicitat pentru o perioadă de 1 an cu o perioada de graţie la credit şi la dobândă de 4 luni. Graficul de rambursare al creditului operaţional şi a dobânzii aferente este prezentat în anexa 6A a planului de afaceri.

Gajul necesar pentru asigurarea rambursării creditului bancar va include utilajul şi încǎperile achiziţionate de către întreprindere, precum şi averea personalǎ a fondatorilor.


II. MANAGEMENT
2.1 Conducerea

În cazul implementării proiectului, organigrama societăţii va fi următoarea:

Diagrama 1. Organigrama societǎţiiAstfel, activitatea curentă a întreprinderii este condusă de conducătorul acesteia – Doamna Cudrea Romina. În atribuţiile directorului intră organizarea activităţii întreprinderii, circuitul documentelor, şi a evidenţei contabile, angajarea şi eliberarea funcţionarilor încheierea tranzacţiilor, executarea balanţei anuale.

Doamna absolveşte Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea Cibernetica, Statisticǎ şi Informaticǎ Economica, specialitate – programist economist.
De la momentul fondării este director al SRL „".

Evidenţa contabilă va fi dusă de doamna Ceban Iraida.
Doamna Ceban Iraida a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova în anul 1997, specialitatea contabilitate în agricultură. Are un stagiu de muncă de circa 7 ani. A activat o perioadă de 5 ani în calitate de contabil-şef adjunct în cadrul SA „Fabrica Avicolă de Selecţie şi Producere". Va activa în calitate de contabil şef al SRL
„Piu – Piu " din momentul fondării întreprinderii.
2.2 Personalul
În cazul implementării proiectului propus, personalul întreprinderii va fi format din 12 angajaţi:

Administaţia întreprinderii
-directorul;
-contabil şef;
Operatori la ferma de păsări - 8 persoane;
Paznici - 2 persoane.

Angajaţii întreprinderii vor lucra în regim permanent.
Personalul va fi selectat dintre locuitorii oraşului, instruit şi testat la locul de muncă. Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă separat.
III. MARKETING
3.1 Produsele
În cazul implementării proiectului investiţional propus, începînd cu luna septembrie curent, întreprinderea va produce şi comercializa came de pui broiler sub formă de pui întregi.

Puii broiler se caracterizează printr-o rezistenţă înaltă, din numărul total de pui supraveţuind 96%. Aceşti pui se caracterizează prin calităţi gustative deosebite, bucurându-se de o cerere înaltă din patrea gurmanilor.

Menţionăm că un pui este scrificat la 42 zile. Masa unui pui spre sacrificare este în mediu de 1,8 kg, iar cantitatea de carne după sacrificare - 1,44 kg.
3.2 Piaţa
A. Clienţii întreprinderii
Produsele finite propuse de întreprindere vor fi comercializate pe piaţa internă. Astfel producţia va fi livrată angro către magazinele comerciale din raionul Orhei cu care se preconizează a fi încheiate contracte de colaborare pe o perioadă îndelungată.
B. Furnizori
Pentru desfăşurarea procesului de producţie întreprinderea va achiziţiona:

C. Concurenţa
Întreprinderea nu dispune de concurenţi reali pe aceasta piaţǎ deoarece în aceasta zonǎ nu existǎ producǎtori de carne de pui.
Considerăm că factorul concurenţial nu va afecta desfăşurarea activităţii întreprinderii, chiar dacǎ vor aparea noi producǎtori de carne de pui deoarece există o cerere înaltă pe piaţă la carnea de pui de producţie autohtonă.
3.3 Preţul
Deoarece SRL " Piu – Piu " este o întreprindere relativ nouă pe piaţa regională de carne de pasăre, la stabilirea preţului de comercializare a produselor a fost aplicată politica preţului de penetrare. Conform politicii date, întreprinderea îşi va vinde producţia la preţuri mai mici cu 1-2 lei în comparaţie cu preţurile existente în prezent pe piaţă, ceea ce va permite atragerea unui număr mai mare de clienţi.
3.4 Publicitatea şi promovarea serviciilor
Considerăm că cea mai bună formă de publicitate la adresa întreprinderii va fi asigurarea unei calităţi superioare a produselor.
IV. PRODUCEREA
4.1 Factorii de producere
A. Încăperile de producţie necesare
Utilajul de creştere a păsărilor vor fi instalate într-o hală cu capacitatea de 34 000 pui per ciclu de producţie, care este în stare bună şi întruneşte toate condiţiile necesare producerii.

Întreprinderea va dispune de depozite, utilaj frigorific şi altele, care permit depozitarea şi păstrarea producţiei până la comercializare.
B. Utilajul necesar
În rezultatul implimentării proiectului investiţional halele întreprinderii vor fi dotate cu utilaj englez de creştere a puilor, care va permite creşterea păsărilor în cele mai bune condiţii graţie sistemului de încălzire, sistemului de ventilaţie, sistemului de creare a microclimei care va fi montat pe teritoriul acesteia.
Sistemul de încălzire va permite creşterea puilor în şase cicluri de producţie, adică anul
împrejur, întreprinderea dispunând în permanenţă de carne proaspătă spre vînzare.
Primul ciclu de producţie a halei cu utilaj va avea loc în septembrie - octombrie curent.
Valoarea utilajului achiziţionat constituie 35156 Euro.
Conform contractului de vînzare - cumpărare a utilajului de creştere a puilor, plata va fi efectuată în EURO, la cursul BNM din ziua livrării utilajului.
C. Infrastructura locală
Ferma de păsări va fi situată în raionul Orhei şi va fi asigurată cu electricitate, drum, apă.
4.2 Procesul de producţie
În cazul implementării proiectului propus, în anul curent puii vor fi crescuţi în două cicluri de producţie, iar începînd cu anul viitor în şase cicluri.
Durata unui ciclu de creştere a puilor este de 42 zile, după care 18 zile se efectuieză dezinfectarea şi curăţarea încăperilor.

Pe parcursul unui ciclu de producţie puii de o zi sunt crescuţi pînă la greutatea de 1,8 kg. Ajunşi la greutatea dată, începînd cu octombrie curent, aceştia vor fi supuşi operaţiunilor de sacrificare iar carnea obţinută va fi ambalată şi depozitată în refrigeratoare pînă la livrare.

Pentru sacrificarea puilor întreprinderea va apela la serviciile întreprinderilor autorizate din regiune. Plata serviciilor de abatorizare constituie 40 mii lei la un ciclu de producţie.
În urma etapei de procesare, efectuată cu ajutorul sistemului de abatorizare, greutatea unui pui, fără organe interne, se micşorează pînă la cca. 1,44 kg .

Menţionăm faptul că 100% din carnea de pui obţinută va fi vîndută sub formă de pui întregi.

Raţionul puilor de carne este compus din 49% porumb, 14% grîu, 29% şrot de soie, 4,5% şrot de floarea- soarelui, 3,5% premixuri. Consumul de hrană pe parcursul unui ciclu de producţie este de 3,9 kg/pui. Preţul mediu al unui kg de hrană constituie 3 lei.

Necesarul de hrană pentru creşterea puilor este procurat de la Holdingul de Stat "Avicola" SA şi de la producătorii agricoli particulari din regiune.

Puii de o zi sunt procuraţi de la firmele ungare „Babolna" şi „Vitafort" cu reprezentanţă în oraşul Chişinău.
V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL
Proiectul investiţional de achiziţionare a unui complex de utilaje pentru creşterea puilor va fi implementat în conformitate cu graficul prezentat în tabelul ce urmează:

Tabel 4 – Etapele de implimentare a proiectului

ETAPELE DE IMPLIMENTARE TERMEN DE REALIZARE
Înregistrarea întreprinderii Iunie 2015
Perfectarea actelor de vînzare-cumparare a încǎperii Iunie 2015
Perfectarea documentelor pentru bancǎ, evaluarea August 2015
Obţinerea creditului bancar investiţional August 2015
Procurarea utilajului de creştere a puilor August 2015
Instalarea utilajului August-septembrie 2015
Demararea ciclului de creştere Septembrie 2015
Desfǎşurarea activitǎţii de creştere a puilor Septembrie-decembrie 2015
VI. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Chiar de la punerea în funcţiune a fermei de păsări întreprinderea a ţinut cont de condiţiile de protecţie a mediului ambiant. Astfel ferma procuratǎ este utilată cu mecanisme pentru adunarea gunoiului şi cu o groapă special betonată, acoperită , în care se adună gunoiul de păsări. Acesta se păstrează o perioadă în care are loc arderea-descompunerea, ulterior fiind transportat în calitate de îngrăşămînt pe cîmpuri. Construcţia gropii de gunoi exclude contactul cu apele freatice, nu prezintă fisuri şi prin urmare nu există pericol de infectare. Zidurile laterale de suprafaţă ale gropii de gunoi impiedică împrăştierea gunoiului pe cale eoleniană şi reduce pericolul de răspîndire a bacteriilor.

VII. RISCURI
În cadrul implementării proiectului propus, pot surveni următoarele riscuri:

Riscul tehnologic. Acest risc este minim, deoarece utilajele de producţie vor fi procurate chiar în anul curent de activitate.

Riscul de boală. Pentru a preveni acest risc, gospodăria va recurge la vaccinarea puilor şi ia deratizarea şi dezinfectarea încăperilor de creştere a acestora;

Riscul incapacităţii de plată. Riscul dat este minim, deoarece, conform calculelor noastre, rata de deservire a datoriei RDD > 1,5 (tabel 1) pe parcursul tuturor anilor de activitate
VIII. PROGNOZE FINANCIARE
8.1 Ipoteze
Prognozele financiare privind activitatea SRL „" pentru perioada 2005-2010 au fost elaborate pornind de la un şir de ipoteze , dintre care evidenţiem următoarele:

Demararea I ciclu de producţie - septembrie 2003;
Capacitatea halelor- 34000 pui/ciclu de producţie;
Procentul de supraveţuire a puilor- 96%;
Procentul de carne obţinut în urma sacrificării puilor-80%;
Numărul de cicluri de producţie, 2015 -2 cicluri;
Numărul de cicluri de producţie, 2016-2017- 6 cicluri Creşterea preţurilor la resursele utilizate - 3%;
Creşterea volumului de vânzări anuale - 2%;
8.2 Venituri
Pornind de la ipotezele expuse mai sus, veniturile anuale estimate de întreprindere vor înregistra o creştere continuă, de la 1 036 800 lei în 2005 la 3 366 797 lei în 2010 (vezi tabelul 1).
8.3 Consumuri şi cheltuieli
Estimăm că pentru realizarea veniturilor menţionate mai sus, în anul curent vom efectua următoarele categorii de consumuri şi cheltuieli:

Consumuri directe. Consumurile directe includ consumurile privind achiziţionarea puilor, consumul de hrană, medicamentele utilizate, consumul de energie electrică şi consumurile privind retribuirea muncii.

Consumuri indirecte. Consumurile indirecte includ consumurile de întreţinere a mijloacelor fixe - anual 5% din valoarea fondurilor fixe deţinute de întreprindere, uzura utilajului procurat (7 ani), plata serviciilor de abatorizare a puilor, cheltuieli sanitare, încălzirea încăperilor în perioada rece a anului, cheltuieli de asigurare a pazei, plata dobânzii la creditul bancar solicitat.

Cheltuieli generale şi administrative includ cheltuielile de salarizare a conducătorului şi contabilului întreprinderii şi contribuţii la asigurările sociale.

Chelltuielile comerciale includ cheltuielile de ambalare (0,1 lei/kg ), cheltuielile de transportare a producţiei (0,05 lei pentru un kg).

8.4 Rezultate financiare

Rezultatele financiare pe perioada analizată ne prezintă creşterea rentabilităţii întreprinderii şi activitatea profitabilă a acesteia.
Principalii indicatori financiari ai afacerii - vînzările nete, profitul net, activele întreprinderii, fluxul mijloacelor băneşti - vor fi în creştere pe parcursul întregii perioade analizate (tabel 1).
Profitul generat de întreprindere va fi repartizat între fondatorii întreprinderii în limita cotei de participare la capitalul statutar:
Cudrea Romina – 40%
Triboi Ion – 20%
Ceban Andrei – 20%
Bocan Ion – 20%

Valoarea actualizatǎ netǎ (VAN) constiutuie un criteriu fundamental pentru evaluarea economicǎ şi financiarǎ a proiectelor de investiţie şi caracterizatǎ în valoare absolutǎ reprezintǎ aportul de avantaj economic al unei investiţii, valoarea pozitiva a acestuia (509 592 lei), confirmînd necesitatea şi importanţa acestei investiţii.

Rata internǎ de rentabilitate (RIR), este aceea care face sǎ existe egalitate între valoarea actualizatǎ a intrarilor şi a ieşirilor de numerar, estimate în cadrul proiectului şi avînd o valoare mai mare decît rata dobînzii (52%) ne dovedeşte despre necesitatea investiţiei.

Perioada de recuperabilitate a investiţiei este estimatǎ de 5,3 ani.

Indicatorii financiari ai investiţiei enumeraţi mai sus prefigureazǎ o situţie financiarǎ favorabilǎ, care ne permite sǎ considerǎm cǎ proiectul dat este fezabil şi profitabil.Теги: piu, SRL
Всего комментариев: 0
avatar
Яндекс.Метрика Наверх